Zagraniczne praktyki w Grecji kluczem do kariery

Projekt „Zagraniczne praktyki w Grecji kluczem do kariery” nr. 2019-1-PL01-KA102-062393 realizowany przez konsorcjum: Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową, Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu i Zespół Szkół im. W. Witosa w Janowie Lubelskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Dane projektu:

Projekt realizowany przez konsorcjum: Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową, Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu i Zespół Szkół im. W. Witosa w Janowie Lubelskim i finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), numer projektu 2019-1-PL01-KA102-062393.
Czas trwania projektu: 13 miesięcy (2019-08-30 – 2020-09-29)

 

Project Data:

Project implemented by consortium: European Foundation for Education and the Sport, School Complex Władysław Reymont in Chodecz and the School Complex W. Witos in Janów Lubelski and funded by Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), project number 2019-1-PL01-KA102-062393.
Project duration: 13 months (2019-08-30 – 2020-09-29)

 

Opis Projektu

Projekt „Zagraniczne praktyki w Grecji kluczem do kariery” – skierowany jest do 80 uczniów II, III i IV klas, kształcących się na kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim (40 osób) oraz Zespole Szkół im.Władysława Reymonta w Chodczu (40 osób). W ramach projektu odbędą się dwie mobilności uczniów do Grecji (po 20 osób z każdej szkoły) w terminach 13-26.10.2019 r. oraz 10.05 – 23.05.2020 r.

Organizacją partnerską jest organizacja OLYMPUS EDUCATION SERVICES, która specjalizuje się w organizowaniu praktyk zawodowych w tematyce gastronomicznej. Dysponuje ona szerokimi kontaktami z przedsiębiorstwami i firmami, działającymi z obrębie Riwiery Olimpijskiej. Udział uczniów w międzynarodowym stażu zapewni im poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w szkole, możliwości rozwoju personalnego oraz możliwości skorzystania z doświadczenia wysoko wyspecjalizowanych pracowników organizacji. Ramowy program praktyk odpowiada lokalnym potrzebom regionu, z którego wywodzą się uczniowie, a także uwzględnia cele i wymogi kształcenia w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Głównym celem tego projektu jest umożliwienie młodzieży kształcącej się w zawodzie gastronomicznym na poznanie ciekawych ścieżek rozwoju zawodowego. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież będzie mogła poszerzyć wiedzę praktyczną i teoretyczną, zdobytą w szkole, które nie byłoby możliwe w Polsce z powodu mniej rozwiniętej branży gastronomicznej. Poza szeregiem materiałów upowszechniających głównym rezultatem projektu będzie stworzenie książeczki/poradnika dotyczącego nowych dań i metod ich przyrządzania, które uczestnicy poznają podczas praktyk w Grecji. Najważniejszym aspektem będzie tworzenie tego przez samych uczniów, co pozwoli w dodatkowy sposób usystematyzować zdobytą wiedzę.

Dla efektywnej realizacji projektu przed wyjazdem uczniowie uczęszczać będą na warsztaty językowe, kulturowe, BHP i pedagogiczne. Wszystkie te zajęcia będą prowadzone metodą edukacji nieformalnej, którą można określić mianem „nauki poprzez praktykę”. Metodologia polegać na ścisłej interakcji pomiędzy uczniami i nauczycielami, dzięki którym mamy nadzieję uzyskać lepsze rezultaty niż podczas standardowych lekcji, gdzie nauczyciel mówi a uczniowie słuchają.

Projekt jest dostosowany do współczesnych wyzwań stawianych przez branżę gastronomiczną oraz odpowiada na potrzeby lokalnego rynku pracy. Na praktykach zawodowych będą wspierane postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, co zaowocuje w przyszłości tworzeniem przez uczniów własnych przedsiębiorstw, które są kluczowe dla rozwoju tych regionów. Nowoczesne umiejętności i kompetencje, jakie uczniowie zdobędą podczas praktyk zawodowych, pozwolą im również na lepsze odnalezienie się na rynku pracy i zwiększenie ich konkurencyjności w oczach potencjalnych przyszłych pracodawców.

Uczniowie w trakcie każdej z mobilności stworzą rezultaty, które będą mogły być później wykorzystywane w bieżącej pracy szkoły – jako materiały dydaktyczne. Stworzone zostaną:
– Film instruktażowy „Jak wygląda dzień praktyk w Grecji”, w którym uczniowie podczas obu wyjazdów przedstawią wykonywane czynności, swój plan dnia i firmy, w których odbywają praktyki
– Słowniczek polsko-angielski branżowy, z krótkim aneksem greckim, który będzie zawierał podstawowe zwroty branżowe oraz krótkie rozmówki na co dzień ze zdjęciami uczestników na praktykach
– Opis planu dnia, z uwzględnieniem szczegółowym czynności wykonywanych podczas praktyk ze zdjęciami uczestników na praktykach
– broszury informacyjne, w których znajdą się słowniczek, opis praktyk, opis planu dnia, zdjęcia uczniów i krótkie wypowiedzi i przemyślenia uczniów po odbyciu praktyk
– Strona internetowa, stworzona przez uczniów, na której znajdą się wszystkie przykłady dobrych praktyk i rezultaty projektu
– FanPage na Facebook’u, na którym będziemy relacjonować postępy w projekcie i podczas samego wyjazdu do Grecji, oraz na którym zamieszczone zostaną rezultaty projektu

W przedkładanym tu projekcie ewaluację prowadzić się będzie następującymi metodami:
– wywiad,
– ankiety ewaluacyjne,
– obserwacja uczestników,
– dane z monitoringu (dwie wizyty monitorngowo – ewaluacyjne przeprowadzone przez mentorów grup wydelegowanych do tego celu przez Fundację),
– bieżące wnioski i uwagi płynące od uczestników,
– test językowy na początku zajęć przygotowawczych i na koniec mobilności, dzięki któremu będziemy mogli ocenić zwiększenie kompetencji językowych uczestników,
– analiza dokumentacji uczestników (dzienniczki praktyk),
– analiza kosztów.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają dokumenty i certyfikaty potwierdzające odbyte mobilności. Będą to
– certyfikat Europass Mobilność,
– certyfikaty wydane przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową,
– referencje z restauracji, w których odbywać będą się praktyki,
– certyfikaty uczestnictwa w przygotowaniu kulturowym, pedagogicznym, językowym i BHP wystawione przez szkoły.

 

Project Description

The project „Foreign internships in Greece as a key to a career” – is addressed to 80 students of the II, III and IV classes, studying at the Technical School of Nutrition and Catering Services at the Schools. Wincenty Witos in Janów Lubelski (40 people) and the School of Reymonta Reymont in Chodecz (40 people). As part of the project, there will be two mobility of students to Greece (20 people from each school) on the dates 22.03 – 04.04.2020 and 27.09 – 10.10.2020.

The partner organization is the organization OLYMPUS EDUCATION SERVICES, which specializes in organizing internships in the gastronomic area. It has extensive contacts with enterprises and companies operating within the Olympic Riviera. Participation of students in an international internship will provide them with theoretical and practical knowledge gained at school, opportunities for personal development and the opportunity to benefit from the experience of highly specialized employees of the organization. The framework of the internship program corresponds to the local needs of the region from which the students come from, and also takes into account the goals and requirements of education in the profession of Nutrition Technician and Catering Services.

The main objective of this project is to enable young people studying in the catering profession to learn about interesting career paths. Thanks to the participation in the project, the youth will be able to expand the practical and theoretical knowledge gained at school, which would not be possible in Poland due to the less developed catering industry. In addition to a number of dissemination materials, the main result of the project will be the creation of a book / guide on new dishes and methods of preparing them, which participants will learn during internships in Greece. The most important aspect will be the creation by the students themselves, which will allow to systematize the acquired knowledge in an additional way.

For the effective implementation before the trip, students will attend language, cultural, occupational safety and pedagogical workshops. Classes will be conducted through the informal education method, which can be described as „learning through practice”. The methodology is based on close interaction between students and teachers, thanks to which we hope to get better results.

The project is adapted to contemporary challenges posed by the catering industry and responds to the needs of the local job market. Professional attitudes of young people will be supported on vocational traineeships, which will result in the future creation of own enterprises by students, which are crucial for the development of these regions. Modern skills and competences that students will gain during apprenticeships will also allow them to better find themselves in the labor market and increase their competitiveness in the eyes of potential future employers.

Students will create results that can be later used in the current school work – as didactic materials. The following will be created:
– Instructional video „How does the practice day in Greece look like”, in which the students will present their activities during the two trips, their plan of the day and the companies in which they practice
– Polish-English glossary, with a short Greek appendix, which will contain basic industry phrases and short conversations every day with photos of participants on internships
– Description of the day plan, including detailed activities performed during the internship with pictures of participants on the practice
– information brochures, which will include a glossary, a description of the internships, a description of the day plan, photos of pupils and short statements and reflections of students after completing their apprenticeships
– A website created by pupils with all examples of good practices and project results
– FanPage on Facebook, where we will report on the progress of the project and during the trip to Greece, and on which will be the results of the project

The evaluation will be carried out with the following methods:
– interview,
– evaluation surveys,
– observation of participants,
– monitoring data (two monitoring visits – evaluation visits carried out by mentors of groups delegated for this purpose by the Foundation),
– current requests and comments from participants,
– language test at the beginning of preparatory classes and at the end of mobility, thanks to which we will be able to assess the increase of language competences of participants,
– analysis of participants’ documentation (internship diaries),
– cost analysis.

All participants will receive documents and certificates confirming their mobility. It will be
– Europass Mobility certificate,
– certificates issued by the EFES Foundation,
– references from restaurants where internships will take place,
– certificates of participation prepared by schools.