We get to know other cultures through joint action

Dane Projektu:
Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus+, numer projektu 2020-1-PL01-KA105-078158
Czas trwania: 03.05.2020 – 02.10.2020

  1. Wymiana młodzieży: 11 – 20.08.2020 r.

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+ programme, project number 2020-1-PL01-KA105-078158

Project duration:  03.05.2020 – 02.10.2020

  1. Youth Exchange: 11 – 20.08.2020

Partnerzy projektu:

– Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa (Polska)

– Marijampoles jaunimno klubas „Dimera” (Litwa)

– Hellenic Youth Participation (Grecja)

– Young Improvers for Youth Development (Bułgaria)

Project partners:

– European Foundation For Education and Sport (Poland)

– Marijampoles jaunimno klubas „Dimera” (Litwa)

– Hellenic Youth Participation (Greece)

– Young Improvers for Youth Development (Bulgaria)

Opis projektu:

W projekcie weźmie udział 40 uczestników z Polski, Litwy, Grecji i Bułgarii, którzy spotkają się na wymianie młodzieży w Poroninie w dniach 11 – 20.08.2020 r.

Głównymi celami naszego projektu są:
– poznanie osób wychowanych w innych kulturach i należących do innego narodu;
– nauka pracy w międzynarodowym zespole, wspólnie podejmującym praktyczne wyzwania;
– przełamanie barier językowych i praktyczna nauka stosowania języka angielskiego w codziennej komunikacji;
– rozwój kompetencji osobistych w zakresie komunikacji i autoprezentacji, a także zwiększenie pewności siebie i wiary we własne umiejętności;
– rozwój kompetencji społecznych i umiejętności współpracy;
– zwiększenie kompetencji w zakresie przygotowania i prowadzenia działań międzynarodowych, a także wyrobienie umiejętności ewaluacji i podsumowywania działań projektowych;
– poznanie innej kultury, języka, tradycji i obyczajów, a także poznanie własnych w celu ich prezentacji przedstawicielom drugiej grupy;
– rozwinięcie umiejętności prowadzenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych oraz ogólnego dzielenia się rezultatami podejmowanych działań;
Powyższe cele stanowią w naszej ocenie odpowiedź na fundamentalne wyzwania stawiane przez program Erasmus+. Projekt będzie stanowił przede wszystkim okazję dla młodych ludzi do poznawania rówieśników z innych krajów uczestniczących w programie, nawiązywania z nimi kontaktów opartych na wspólnym działaniu i podejmowaniu aktywności rozwijających potencjał współpracy międzynarodowej. W drugiej kolejności będzie to szansa dla uczestników projektu na rozwinięcie kompetencji stanowiących ważny element ich dobrego startu na rynku pracy, zwłaszcza w przypadku chęci podjęcia pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach lub na rynkach zagranicznych.
Co równie istotne, kompetencje językowe wyniesione z udziału w projekcie będą stanowiły ważny zasób osobisty, społeczny i zawodowy, pozwalający na zwiększenie mobilności życiowej zaangażowanej młodzieży w przyszłości. Samo poznanie innych kultur powinno przełożyć się także na zwiększenie otwartości i tolerancji wobec przedstawicieli innych narodów i kultur, zwiększenie umiejętności współpracy z nimi, a także chęci podejmowania aktywności międzynarodowych prywatnie i zawodowo.

Project description:

The project will be attended by 40 participants from Poland, Lithuania, Greece and Bulgaria, who will meet at the youth exchange in Poronin on August 11 – 20, 2020.

The main goals of our project are:
– meeting people raised in other cultures and belonging to another nation;
– learning to work in an international team, undertaking practical challenges together;
– overcoming language barriers and practical learning to use English in everyday communication;
– developing personal competences in the field of communication and self-presentation, as well as increasing self-confidence and belief in one’s own skills;
– development of social competences and cooperation skills;
– increasing competence in the preparation and conduct of international activities, as well as developing the skills to evaluate and summarize project activities;
– getting to know another culture, language, traditions and customs, as well as getting to know one’s own in order to present them to representatives of the second group;
– developing the ability to conduct promotional activities on social media and to share the results of undertaken activities in general;
In our opinion, these goals are the answer to the fundamental challenges posed by the Erasmus + program. The project will primarily be an opportunity for young people to meet peers from other countries participating in the program, establish contacts based on joint action and undertake activities developing the potential of international cooperation. Secondly, it will be a chance for project participants to develop competences that are an important element of their good start on the labor market, especially if they want to work in international enterprises or on foreign markets.
Equally important, language competences acquired from participation in the project will constitute an important personal, social and professional resource, allowing for increasing the life mobility of young people involved in the future. Just getting to know other cultures should also translate into increased openness and tolerance towards representatives of other nations and cultures, increased ability to cooperate with them, as well as the desire to engage in international activities privately and professionally.