Similarities and Differences – Our European Cultures

Dane Projektu:
Projekt realizowany przez Europejską Fundację Edukacyjno-Sportową i finansowany z programu Erasmus+, numer projektu 2020-2-PL01-KA105-082619
Czas trwania: 10 miesięcy 2020-09-01 – 2021-06-30

  1. Wymiana młodzieży: 20-27.06.2021 r.

Project Data:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+ programme, project number 2020-1-PL01-KA105-082619

Project duration:  10 months 2020-09-01 – 2021-06-30

  1. Youth Exchange: 20-27.06.2021 r.

Partnerzy projektu:

– HELLENIC YOUTH PARTICIPATION  (Grecja),

– Young improvers for youth development (Bułgaria)

– Marijampoles jaunimo klubas „Dimera” (Litwa).

 

Project partners:

– HELLENIC YOUTH PARTICIPATION  (Greece),

– Young improvers for youth development (Bulgaria)

– Marijampoles jaunimo klubas „Dimera” (Lithuania).

Opis projektu:

W projekcie weźmie udział 40 uczestników z Polski, Litwy, Grecji i Bułgarii.

Celami projektu są:
– poznanie osób wychowanych w innych kulturach i należących do innego narodu;
– zwiększenie pewności siebie uczestników i wiary we własne umiejętności;
– przełamanie barier językowych i poniesienie umiejętności komunikacji w języku angielskim;
– nauka pracy w międzynarodowym zespole, wspólnie podejmującym praktyczne wyzwania;
– rozwój kompetencji osobistych w zakresie komunikacji i autoprezentacji;
– rozwój kompetencji społecznych i umiejętności współpracy;
– zwiększenie kompetencji w zakresie przygotowania i prowadzenia działań międzynarodowych, a także wyrobienie umiejętności ewaluacji i podsumowywania działań projektowych;
– poznanie innej kultury, języka, tradycji i obyczajów, a także poznanie własnych w celu ich prezentacji przedstawicielom drugiej grupy;
– rozwinięcie umiejętności prowadzenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych oraz ogólnego dzielenia się rezultatami podejmowanych działań;

Powyższe cele stanowią w naszej ocenie odpowiedź na fundamentalne wyzwania stawiane przez program Erasmus+. Projekt będzie stanowił przede wszystkim okazję dla młodych ludzi do poznawania rówieśników z innych krajów uczestniczących w programie, nawiązywania z nimi kontaktów opartych na wspólnym działaniu i podejmowaniu aktywności rozwijających potencjał współpracy międzynarodowej. W drugiej kolejności będzie to szansa dla uczestników projektu na rozwinięcie kompetencji stanowiących ważny element ich dobrego startu na rynku pracy, zwłaszcza w przypadku chęci podjęcia pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach lub na rynkach zagranicznych.

Realizacja wymian jest elementem wpisującym się w działalność naszych organizacji. Nasza współpraca pozwoli na zwiększenie naszych kompetencji, a także możliwości w zakresie pogłębiania współpracy międzynarodowej i tworzenia płaszczyzny współpracy dla młodych ludzi z różnych krajów. Mamy nadzieję prowadzić tego rodzaju działania w sposób coraz bardziej profesjonalny i zwiększać skalę naszych przedsięwzięć naszych organizacji partnerskich. Z organizacjami partnerskimi od lat prowadzimy wspólne działania realizując projekty dla młodzieży. Nasze organizacje biorą także wspólnie udział w projektach w innych krajach.Wspólnie ze wszystkimi organizacjami realizować będziemy projekt „We get to know other cultures through joint action”, tyczący się kultury i integracji europejskiej.
Co równie istotne, kompetencje językowe wyniesione z udziału w projekcie będą stanowiły ważny zasób osobisty, społeczny i zawodowy, pozwalający na zwiększenie mobilności życiowej zaangażowanej młodzieży w przyszłości. Samo poznanie innych kultur powinno przełożyć się także na zwiększenie otwartości i tolerancji wobec przedstawicieli innych narodów i kultur, zwiększenie umiejętności współpracy z nimi, a także chęci podejmowania aktywności międzynarodowych prywatnie i zawodowo.

Project description:

40 participants from Poland, Lithuania, Greece and Bulgaria will take part in the project.

The goals of the project are:
– meeting people raised in other cultures and belonging to another nation;
– increasing participants’ confidence and belief in their own skills;
– overcoming language barriers and developing communication skills in English;
– learning to work in an international team, undertaking practical challenges together;
– development of personal competences in the field of communication and self-presentation;
– development of social competences and cooperation skills;
– increasing competence in the preparation and conduct of international activities, as well as developing the skills to evaluate and summarize project activities;
– getting to know another culture, language, traditions and customs, as well as getting to know one’s own in order to present them to representatives of the second group;
– developing the ability to conduct promotional activities on social media and to share the results of undertaken activities in general;

In our opinion, these goals are the answer to the fundamental challenges posed by the Erasmus + program. The project will primarily be an opportunity for young people to meet peers from other countries participating in the program, establish contacts based on joint action and undertake activities developing the potential of international cooperation. Secondly, it will be a chance for project participants to develop competences that are an important element of their good start on the labor market, especially if they want to work in international enterprises or on foreign markets.

The implementation of exchanges is part of the activities of our organizations. Our cooperation will increase our competences, as well as the possibilities to deepen international cooperation and create a platform for cooperation for young people from different countries. We hope to conduct such activities in an increasingly professional manner and increase the scale of our ventures with our partner organizations. For years, we have been working with partner organizations to implement projects for young people. Our organizations also participate jointly in projects in other countries. Together with all organizations we will implement the project „We get to know other cultures through joint action”, regarding culture and European integration.
Equally important, language competences acquired from participation in the project will constitute an important personal, social and professional resource, allowing for increasing the life mobility of young people involved in the future. Just getting to know other cultures should also translate into increased openness and tolerance towards representatives of other nations and cultures, increased ability to cooperate with them, as well as the desire to engage in international activities privately and professionally.