“European Integration as a Key to Our Success!”

Projekt „European Integration as a Key to Our Success!” nr 2017-3-PL01-KA105-046910 realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Project Data/Dane Projektu:

Project implemented by the European Foundation for Education and the Sports and funded by Erasmus+, project number 2017-3-PL01-KA105-046910.

Project duration: 3 months (2018-02-01 – 2018-04-30)

  1. exchange – Poronin 5-13.04.2018

 

Project Partners / Partnerzy Projektu:

– HELLENIC YOUTH PARTICIPATION  (Greece),

– ZAVOD ROKA (Slovenia),

– SEIKLEJATE VENNASKOND (Estonia),

– Marijampoles jaunimo klubas „Dimera” (Lithuania).

 

Opis Projektu

Uwaga Uwaga nowy projekt Europejskiej Fundacji Edukacyjno-Sportowej ROZPOCZĘTY!
“European Integration as a Key to Our Success!” to hasło przyświecać nam będzie przez najbliższe 3 miesiące.
W trakcie projektu w dniach 5-13.04.2018 w Poroninie odbędzie się wymiana młodzieży, w której brać udział będzie aż 35 osób! W ramach przygotowania językowego przed wymianą, każdy z partnerów przygotował słowniczek, który zawiera podstawowe i specjalistyczne zwroty i słowa związane z tematem Unii Europejskiej, integracji międzynarodowej oraz polityki. Słowniczek zostanie także udostępniony na naszym Fanpage’u:)
Projekt „European Integration as a Key to Our Success!” został stworzony przez młodzież działającą aktywnie w Europejskiej Fundacji Edukacyjno-Sportowej oraz młodzież działającą przy organizacjach partnerskich.
Głównymi celami projektu są:
– promocja programu Erasmus+ wśród młodych ludzi
– aktywizacja młodzieży działającej przy naszej organizacji i organizacjach Partnerskich
– zaszczepienie w uczestnikach projektu idei obywatelstwa i społeczeństw Europejskiego
– stworzenie przez uczestników profesjonalnego wideo promującego program Erasmus+ skierowanego do młodych ludzi, które zostanie rozesłane do wszystkich naszych Partnerów.
Młodzież w trakcie wymiany przygotuje film promujący wartości i korzyści płynące z uczestnictwa w programie i bycia aktywnym Obywatelem Europejskim. Aby zrealizować główne cele w trakcie wymiany odbędą się warsztaty i zajęcia w trakcie, których uczestnicy odkryją motywacje, która nimi kieruje oraz nauczą się jak tworzyć filmy promocyjne. Film promujący program będzie podsumowaniem naszego projektu, owocem starań, które zostały samodzielnie podjęte przez młodych ludzi, w celu walki z problemami, które dotyczą lokalnej społeczności, w której działają.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące projektu znaleźć można na naszym Facebooku oraz na Fanpage’u projektu.
Zapraszamy!

Project description:

Attention, Attention a new project of the European Foundation for Education and Sports get STARTED!
„European Integration as a Key to Our Success!” Is the motto behind us for the next three months.
During the project on 5-13 April 2018 in Poronin there will be a youth exchange, which will be attended by 35 people! As part of linguistic preparation before the exchange, we will prepare a glossary which will contain basic and specialized phrases and words related to the theme of the European Union, international integration and politics.
The project „European Integration as a Key to Our Success!” was created by young people active in the European Foundation for Education and Sports and young people operating at partner organizations.
Main goals of the project:
– promotion of the Erasmus + program among young people
– activation of youth acting at our organization and partner organizations
– instilling in the project participants the idea of ​​citizenship and European societies
– creating by participants a professional video promoting the Erasmus + program addressed to young people, which will be sent to all of us Partners.
The youth during the exchange will prepare a film promoting values and the benefits of participating in the program and being an active European Citizen. In order to achieve the main goals during the exchange, there will be workshops and classes during which the participants will discover the motivations that guide them and learn how to create promotional films. The film promoting the program will be a summary of our project, the fruit of efforts that have been taken by young people themselves to combat problems that affect the local community in which they operate.

We will keep you up to date on the progress of our project on our Facebook and on the Fanpage of the project.